Tuesday, 24 April 2012


دهم اردیبهشت روزملی خلیج پارس


کفشها را بر کشید جامه ها در برکنید
 مصمم و با سرود ملی بر لب به خیابانها بیایید 
روز 10 اردیبهشت سررسید
باید دوباره به دنیا نشان دهیم که ما هستیم .ما برای ایران ونجاتش با هر عقیده ومرامی باشیم جان برکف با دشمنانش در خواهیم افتاد .باید بدانند که ما سکوت نخواهیم کرد. آخر میدانید ما ایرانی هستیم. آنها باید بدانند ما از نسلی هستیم که پدرانمان بابک وآریو برزن و مادرنمان ماندانا ویوتاب هستند. ما از این نسلیم که بی مهابا بر دشمن وکسانی که چشم به خاکمان دارند می شوریم ومی تازیم. اسکندرها وعربها ومغولها و تاتارها بر این سرزمین تاختند و از کشته ها پشته ساختند ولی ما و ایران ماندیم وساختیم ودوباره آباد کردیم
ولی این بار دوباره خصم چهره عوض کرده این بار از خودمان بر خودمان انتخاب شده تا با زبان شیرین پارسی سخن بگوید وبر ما بشورد وکشور را به دشمن تحویل دهد. ما فرزندان کورش چه نشسته ایم که این بار با آهنگ دوبی دوبی با زرق و برقهای مصنوعی وتصنعی می خواهند میهن را تکه پاره کنند وبا تبلیغها وفروش آپارتمانهای دروغین ثروت ملت را بگیرند وبه جیب شیخکها سرازیر کنند وآهسته آهسته بر میهن چنگ اندازی کنند.
حکومت ما یک حکومت ضد ایرانی است این را همه می دانیم . کشور ما یک کشوراشغال شده است ولی در این میان ما هم باید خودی نشان دهیم. اگر ما نباشیم آنها که دل در گرو این خاک  ندارند کشور را دو دستی به بیگانه خواهند بخشید. ما باید حضور داشته باشیم وبا هم یک صدا برای یکبارو شاید آخرین بار هم که شده فریاد خلیج همیشگی پارس را سر دهیم و نشان دهیم که اگر حکومت ما نالایق است ولی ملت بهوش است وبرمی خیزد تا نفس در سینه دارد بر دشمن این خاک رحم نخواهد کرد.
 در این 33 سال جز اینکه دخترانمان وپسرانمان بی حرمت شدند وبه دوبی رفتند ودر دامان عربها به فحشا افتادند و در داخل با مواد مخدر با اعتیاد درگیر شدند وبقیه هم سردر گریبان وبدبختیهای خودشان مشغول. ولی این بار دیگر سکوت بس است اگر کشورمان تقسیم شود دیگر نه خانه ای است ونه میهنی. بیایید با هم فریاد برآوریم که ما هستیم تا ایران را پس بگیریم چه از بیگانه چه از انسانهای بی تفاوت وبی وطن. ما ایرانی می خواهیم که در آن نفس به آزدی بکشیم ومثل انسانهای دیگر با شرافت زندگی کنیم. بیایید بخاطر آن طفل کوچک بی گناهی که بی سرپرست در خیابان رها شده برای آن مادری که کلیه می فروشد برای آن پدری که اشک می ریزد واز شرم روی بر می گیرد از فرزندانش. برای آن کودکی که توان خرید کتاب مدرسه ندارد برای آن خواهری که به کفش عابران پولدار نگاه می کند وبعد به وزنه کنار دستش وازسرما میلرزد. بخاطر وطن بخاطر آن چیزی که پدارنمان با زحمت وسختی آن را حفظ کردند وبدست ما رساندند. فریاد برآوریم که ایران مال ماست ایران را رها کنید خلیج فارس مال ماست دست از معامله های پشت وپنهان بر دارید.
 دهم اردیبهشت روز تعیین سرنوشت است
ای ایرانی اگر به ایران می اندیشی با هر عقیده ومرامی هستی فقط برای ایرانت سر
بلند کن وفریاد برآور
 خلیج پارس همیشه هرگز عوض نمیشه