Saturday, 23 July 2011

ساده است بسیار ساده ما نان می خواهیم

نمیدانم چرا این جمله برای کسانی این چنین سخت ونامفهوم است .دوستان من وحتی چندین بار خود من در مقاله هایمان چه بصورت کوتاه وچه بلند در مورد این حرکت صحبت کرده ایم وحتی خود من درمورد موثر بودن حرکت ما نان میخواهیم نوشته ام.ولی کامنتهای مخالفین که برای من از همه چیزها مهمتر است بسیارمن را ناامید کرد همه این کامنتها را می خواندم وفقط سر تکان می دادم .جز توهین وفحاشی چیزی ندیدم .من احتیاج به این داشتم که بدانم چرا این دوستان با من وهمفکرانم مخالفند. ولی دوستان مخالف بجای مطرح کردن دلیل وراهی منطقی سعی در به فرع کشیدن مسئله داشتند وبحث را به مخالفتشان با آقای شهرام همایون سخنگوی جنبش ما هستیم  میکشیدند وآن هم جز توهین و دشنام وحمله  چیز دیگری نبود .خوب بهرحال در بیشتر کشورهای دنیاهمیشه هستند افرادی با نظرات مخالف در مورد موضوع مورد بحث در پارلمان ویا مسائل مورد طرح در جامعه ولی مردم عادی بسیار متمدنانه وبراساس واسلوبی به بحث در آن موضوع می پردازند تا به یک نتیجه نهایی برسند وحتی اگر هم آن نماینده ویا گروه نتواند جوابی قانع کننده به پرسشگران بدهند آن گروه مخالف دست به فحاشی وتوهین برنمیدارند ودر نهایت نیز آن موضوع به رای گیری میرسد.ولی تنها در کشورهایی نظیر ماست که خدا نکند از طرف کسی موضوعی مطرح شود همیشه کار به فحاشی وتوهین میرسد وبجای یک نقد ونظر منطقی کار به  فرع وانحراف کشیده می شود طوری که به اصل مطلب توجه نمی شود .دوستان من در مقاله هایشان بارها اعلام کرده اند که از دوستان مخالف می خواهیم که نظراتشان را بدون توهین وفحاشی به معرض بحث بگذارند تا ماهم بدانیم چیست واگر مناسب باشد ما هم از طرحهای مقابله آنان با حکومت حمایت کنیم. ولی این اتفاق  نه تنها نیافتاد بلکه حمله و هجمه به طرح نانواییها با شدت انجام گرفت.البته این اتفاق تازه ای نبوده ومن خودم بعنوان عضوی از جنبش ما هستیم کم وبیش با این برخوردها آشنایم وبسیار دیده ام.ولی دوستان مخالف من این را بدانید تا شما جوابی قانع کننده ومستدل در اختیار ما نگذاشتید نمی توانیم بدانیم شما برای یک حرکت اعتراضی چه راهی مثبت وموثر پیشنهاد می کنید .ما نان می خواهیم راهی بسیار ساده وتاثیر گذار وهمه گیر در بین تمامی قشرهای جامعه است جامعه ایران یک جامعه ای است که از لحاظ معاش بسیار وابسته به نان است ونان تنها راه سیر کردن خانواده محسوب می شود. مردم با تجمع در نانواییها واعتراض به گران شدن نان می توانند حرکتی متمرکز وبدون خونریزی داشته باشد. نان می خواهیم حرکتی مفید برای شناسایی وجمع شدن دوباره دوستان است .دوستانی که در اثر همین سرکوبهای متاثر از جنبش سبز پراکنده شدند و دچار ترس ونگرانی وسرگردانی شده اند.حتی در صورت این چنین تجمعاتی نیز اگر سربازان گمنام امام زمان هم به این حرکت حمله کنند ومردم را مورد بازخواست قرار دهند مردم به سادگی می توانند بگویند ما نان می خواهیم همین وبس .چیزی که مخالفان در نظر ندارند این است که بعد از سرکوب وحشیانه وحرکت مزورانه اصلاح طلبان بسیاری از مردم خود را از صحنه کنار کشیدند وآنهایی هم که توانی برای مبارزه داشتند یا فراری شدند ویا در زندانها با احکام طویل المدت گرفتار شدند ویا به جوخه های اعدام سپرده شدند .مردم اکنون در این جو سنگینی که حاکم شده تنها از راه های بسیار ساده ولی موثر می توانند دوباره آن اعتماد به نفس وقدرت خود را بازیابی کنند وبه نفس حرکت خود که همانا اتحاد است نزدیک شوند. یکی از اینها می تواند صف نانواییها باشد .بازهم من بعنوان یکی از اعضای جنبش ملی ما هستیم از دوستان و مخالفان خواهش می کنم که بجای سنگ اندازی اولا اشکالات این طرح را بدون توهین وفحاشی برای ما روشن کنند ودوم اینکه اگر خود راه حلی موثری را می شناسند برای ما بازگو کنند. تا بتوانیم با همکاری در حرکتمان محکمترو قدرتمندانه تر قدم برداریم. ما باید بدانیم آنچه که مهم است ایران است وبس نه فرد واشخاص .ما دوست داریم که با تمامی افراد از هر گروه ودسته وحزب که برای آزادی ایران فکری ونظری دارند دست یاری دهیم و با آنها همراهی کنیم چه فرقی میکند اگر یک کمونیست نظری سازنده برای ایران داشته باشد و ما بتوانیم به آنها کمک کنیم تا به نظرشان نزدیک شوند وچه مهم که یک طرفدار پادشاهی با همفکری خود در این جهت همیار باشد ویا یک طرفدار جنبش سبزهمراه وهمفکر. بنابراین بیایید همراه وهمکار باشیم  دشمن اصلی ما در جای دیگر است هدف را گم نکنیم .همیشه  خواسته اند ما را با کلمات از هم جدا کنند به اسم مسیحی وبهایی وکمونیست ومجاهد و شمالی وجنوبی ودهاتی وشهری .ما باید این سد را بشکنیم واز این دایره محتوم ساخته شده دشمن خارج شویم. پس تا نظر سازنده دیگر با همین جمله به این سادگی می گوییم ما نان می خواهیم بسیار ساده است . ما نان میخواهیم بیایید با هم همراه شویم وسنگ اندازی نکنیم به پیروزی راهی نیست .همتی می خواهد    

No comments:

Post a Comment